Výstavy

Plakátsmall.jpg

Projekt Triangl

 

je sociálně-umělecký experiment zkoumající skrze unikátní výtvarnou metodu Triangl (https://www.labea.cz/triangl) kolik svého individuálního umu jsme ochotni poskytnout ve prospěch celku a nepoměřovat, kdo jakým dílem přispěl.

Cílem Projektu Triangl je propojovat lidi napříč společností a motivovat je k aktivní SPOLU-práci. Projekt Triangl má potenciál vytvářet společenství lidí (i virtuální), kteří se chtějí domluvit.

Hlavním impulzem ke zformulování metody Triangl se staly komentované prohlídky výtvarných prací lidí s mentálním hendikepem, které byly prezentovány na dvou velkých výstavách konaných v Praze v Galerii Ambit, v Klášteře františkánů v roce 2019 a 2020. Tehdy se podařilo nadchnout jak bratry františkány, tak návštěvníky výstav pro pojetí kolektivní tvorby, kdy každý může přispět celku podle svých schopností a možností. Nikdo není vyloučen!

V první fázi byla metoda Triangl primárně zaměřena na vytvoření kolektivního vnitřně soudržného výtvarného díla. Nejprve jsem ji zkoušela s rodinnými příslušníky a přáteli. Metoda postupně přerostla v Projekt Triangl, do kterého se zapojovalo stále více jednotlivců i organizací.

V průběhu času a s přibývajícími workshopy se ukázalo, že metoda dobře funguje také jako teambuilding aktivita, dále jako doplňková metoda při hodnocení a zjišťování duševního (tvůrčího) potenciálu zaměstnanců, studentů, či žáků. A v neposlední řadě má velký terapeutický potenciál.

 

Magdalena Westman

kurátorka výstavy

autorka výtvarné metody TRIANGL

plakat-finsm.jpg

Nápad dát dohromady pro výstavu obrazů SPOLU více organizací vznikl po první úspěšné výstavě SPOLU 2019 konané na stejném místě. Jako kurátorka výstavy a zároveň facilitátorka kreativního malování v denním stacionáři Stéblo v Boroticích, jsem loni představila obrazy jedné organizace. Bratři františkáni ocenili tuto mou dobrovolnickou aktivitu jako velmi smysluplnou a inspirující a i přesto, že média (informovaná v dostatečném předstihu) se ji nerozhodli podpořit, pozvali mě s nějakým dalším zajímavým projektem do Galerie Ambit znovu.

 

Cílem výstavy SPOLU (2020) je ukázat, jakým různým způsobem se dá s hendikepovanými klienty výtvarně spolupracovat a k jakým výsledkům taková práce vede. Vystavená díla jsou ukázkami individuální odborně a pedagogicky vedené tvorby, lehce instruované individuální tvorby, individuální tvorby art brut a kolektivní tvorby. Sociální efekty nemusí jít vždycky ruku v ruce s uměleckou kvalitou, ale tam kde dochází k průnikům, vznikají nové významy a souvislosti.

 

Vystavující organizace:

 

Ateliér KreAt vytváří již sedm let zázemí pro pravidelnou výtvarnou tvorbu

nadaných osob s mentálním a psychickým handicapem. Za jeho založením stojí obecně

prospěšná společnost Kunštát PRO FUTURO, která se od roku 2009 zaměřuje na

podporování integrace a seberealizace handicapovaných osob. KreAt spolupracuje s několika podobně zaměřenými evropskými ateliery – švýcarským CREAHMEM, belgickým La „S“ Grand Atelierem a v současnosti především se slovenskou Nezábudkou, která se každoročně účastní intenzivního programu mezinárodních workshopů, jež probíhají ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. 

 

Domov sociálních služeb Slatiňany  je příspěvkovou organizací, která již 90 let zajišťuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením, pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Součástí DSS Slatiňany je Centrum denních aktivit, které poskytuje klientům možnost zapojovat se do různých zájmových činností. V rámci tohoto centra byl vytvořen prostor pro klienty, kteří se již dříve věnovali kresbě a malbě ve výtvarném kroužku. Vznikla výtvarná dílna pro tvořivé a kreativní autory, kteří různými technikami a na různé úrovni ztvárňují své představy, sny a přání. 

 

L´ARCHE Benediktus Modletín – v  komunitě L´Arche Benediktus společně žijí a pracují lidé s mentálním postižením i bez něj. Komunita působí v oblasti sociálních služeb na Vysočině dvacet let. V roce 2008 byla přijata do mezinárodní sítě komunit L´Arche. Unikátní projekt založený JeanemVanierem ve Francii v roce 1964 spojuje v současné době 153 komunit v 38 zemích na 5ti kontinentech. L´Arche Benediktus, poskytuje sociální služby, vytváří chráněná pracovní místa, obnovuje místní historicky významné objekty a podílí se na trvale udržitelném rozvoji místa a krajiny. Komunita L´arche Benediktus má také vlastní kapelu Benebend, kde hrají a zpívají lidé

s postižením spolu s asistenty. 

 

Spolek Stéblo Borotice je nezisková organizace zaměřená na pomoc osobám s fyzickým, mentálním, psychickým nebo kombinovaným handicapem. V Boroticích u Dobříše působí od roku 2005. V denním stacionáři se klienti účastní různých pohybových aktivit a také aktivit relaxačních i terapeutických, např. arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie. V rámci dramaterapie klienti každoročně natáčí film, se kterým se účastní festivalu Mental Power Prague Film Festival. V roce 2019 si Stéblo odneslo za svůj dvanáctý film BYLO NEBYLO na motivy pohádky Otesánek čtyři ocenění a trofej za nejlepší film roku. 

SPOLU-finsmall.jpg

SPOLU-pracujeme

 

Po pěti letech výtvarného působení v denním stacionáři Stéblo v Boroticích si troufám říct, že na obrazech s klienty SPOLU-pracujeme. Jde o vzájemnou komunikační výměnu a inspiraci.  Nejsem v žádném expertním postavení a jeden obraz malujeme klidně ve třech. I když se snažím(e) dotahovat díla do esteticky soudržných celků vypovídajících o nás tady a teď, necítím(e) se svazováni žádnou tradiční či alternativní kategorizací umění. Za zásadní považuji sociální rozměr naší společné výtvarné aktivity. Posun od individuálního ke kolektivnímu. Od soutěžení ke spolupráci. Člověk s uměleckými ambicemi, který se rozhodne pracovat s lidmi takovýmto způsobem, musí být připraven, že jeho “vlastní“ výtvarné představy a invence se postupně rozpustí v (ne)dokonalém, avšak nezpochybnitelně autentickém celku. Též je třeba si uvědomit, že tímto způsobem vytvořená díla nesměřují k tomu, aby se  stala komoditou. Spíše se snaží přispět, skrze svou kreativní otevřenost vůči jinému a “neznámému”, ke společensky vstřícnějšímu “mezikulturnímu” dialogu. Několikaletá výtvarná praxe s klienty Stébla postupně cizelovala mé pojetí práce. Poslední dobou jsem se začala vážně zabývat myšlenkou na založení (inkluzivního) komunitního centra kreativního malování v Dobříši. Inspiraci jsem již před delším časem našla v americkém Creative Growth Art Center a rakouském Museum Gugging. K mému velkému překvapení jsem nedávno objevila, že obdobný umělecký projekt - Ateliér Radostné Tvorby -  primárně zaměřený na lidi se speciálními vzdělávacími potřebami a seniory již několik let úspěšně funguje i v Praze. Jsem si vědoma, jak náročné by bylo uvést další takový projekt v život. Kolik morální i jiné podpory by bylo třeba získat ze strany zainteresované veřejnosti. Hledám proto spřízněné duše, které by  myšlenka na založení komunitního centra kreativního malování nadchla stejně jako mne. M.W.

 

33.jpg

Každá kapka v moři se počítá

Výstava Každá kapka v moři se počítá je výběrem esteticky nejzdařilejších výtvarných děl klientů denního stacionáře Stéblo v Boroticích (samozřejmě s ohledem na výstavní možnosti Pastoračního centra). Obrazy byly vytvořeny v rámci pravidelného "arteterapeutického" setkávání v průběhu  let  2014 - 2018. Arteterapeutický akcent, původně zaměřený na proces tvorby, se po první veřejné výstavě v roce 2016 (Necháme to plout s vodou) přesunul. Klienti začali mít hlavní zájem o vystavování svých prací a veškerému našemu dalšímu umělecko-arteterapeutickému setkávání dominovala otázka, kdy už bude další výstava. Citelný posun v myšlení a přístupu  k tvorbě naznačil, jak důležité je pro klienty Stébla se veřejně prezentovat a testovat, nakolik jsou veřejností přijímáni. Vystavování obrazů v galeriích vyžaduje zvýšené soustředění během procesu tvorby na estetickou stránku díla. V případě většiny klientů Stébla je třeba ke zmíněné estetické  kvalitě více či méně dopomoci; instrukcí, dotažením dílka či naopak jeho včasným odebráním.  Konečným produktem je pak výtvor autenticky zrcadlící neverbální dialog klient – arteterapeut, v němž má samozřejmě hlavní slovo klient. Výstava Každá kapka v moři se počítá uzavírá jednu etapu mého arteterapeutického experimentu. S klienty Stébla jsem cíleně pracovala technikou inspirovanou tzv. smejvákem. Opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se  postupně zjevují tvary a ty se doplňují. Jsem přesvědčená, že každou lidskou tvořivost je třeba ocenit a když je navíc nositelkou krásy, tak ji i vystavit.  Vše, co přispívá ke kultivaci etetického cítění, má svůj smysl. Jinými slovy Každá kapka v moři se počítá. M.W.

32.jpg

Necháme to plout s vodou

 

Autentické malby dospělých klientů denního stacionáře Stéblo jsou výsledkem pravidelného arteterapeutického setkávání. Nejde však o hodiny výtvarné výchovy, jejímž cílem je směrování výtvarné produkce k nějakému obecně uznávanému standardu.  V  případě klientů Stébla jde  o zachycení  jejich spontánního výtvarného projevu v momentálním citovém rozpoložení. Arteterapie jako léčebná metoda postavená na výtvarném základě je primárně zaměřena na proces tvorby, nikoliv na výsledek jako je tomu u vývarné výchovy. Dlouho nepanovala názorová shoda ohledně veřejného vystavování či nevystavování takové výtvarné produkce, ale ani pokud jde o nastavení kritérií při jejím posuzování. Odvahu veřejně představit vybraná díla mi dal, kromě letitých  zkušeností s vlastní arteterapií a tříletého studia oboru na Jihočeské univerzitě, zejména dokument BBC Turning The Art World Inside Out (2013), hledající odpověď na otázku Co je Outsider Art a proč trvalo tak dlouho než bylo přijaté uměleckým establishmentem. Arteterapie ve Stéble probíhá na dobrovolné bázi jednou týdně. Klienti tvoří  své obrazy jen jakoby mimochodem, prvořadé je pro ně povídat si; dopodrobna sdělovat své zážitky, radosti, touhy, ale i obavy či strachy. A je tedy až s podivem, že se v jejich dílech doslova instantně objevují témata, kterými se aktuálně zabýváme. Jistým způsobem tomu napomáhá zvolená technika tzv. smejváku, kdy opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se  postupně zjevují tvary vybízející k doplnění. Výběr prací ukazuje, jak se naši milí a tvořiví klienti ze Stébla s uvedenou technikou vyrovnali a jak různorodé obrazy (s malou pomocí) radostně vytvořili. M.W. 

 

Výstavy  od  2.2. 2017:

 

Kulturní dům Dobříš (2017)

Jiná káva Beroun (2017)

Městský palác Templ Mladá Boleslav (2017)

Okresní nemocnice Příbram (2018)

Místní úřad Borotice 2x (2018)

Pastorační centrum sv. Tomáše Dobříš (2018)

Galerie Ambit - Klášter františkánů (2019)

Místní úřad Borotice (2019)

Administrativní centrum Piano České Budějovice (2019)

Galerie Ambit - Klášter františkánů (2020)

Golf Slapy (2020)

Administrativní centrum Piano České Budějovice (2021)

Městská knihovna Dobříš 2x (2021)

Galerie Ambit - Klášter františkánů (2022)